Date : 13:09:22 01-24-2015
Nkauj Hli  
Phone: 030 4990057
Date : 16:59:05 06-09-2015
Ntxawmlauj  
Phone: 02096616533
Date : 13:04:46 10-15-2014
Maiv Xis Muas  
Phone: 0309975814
Date : 14:38:07 12-07-2016
ntxawm muas  
Phone: 01296333764
Date : 21:08:57 04-07-2016
Huab Ci Hawj  
Phone: 02055722702
Date : 03:07:43 03-10-2015
kab zuag vaj  Vaj
Phone: xa tau tu hlub tiagg
Date : 14:42:55 09-05-2014
Paj Ntsaid Lauj  
Phone: 8562096460974
Date : 14:11:37 11-03-2014
Tsum Ham  
Phone: 02099546395
Date : 22:30:14 01-24-2016
Cua Muas   
Phone: 2097646308
Date : 21:38:17 04-26-2017
Pajkub vwj  
Phone: 2058199573
Date : 11:36:15 10-21-2014
Pajhuab lauj  
Phone: 98394640
Date : 12:41:32 05-18-2017
Npaub muas  
Phone: 2098398434
Get Out There & See the World! Save up to $15 at Checkoutâ—Š with Code WORLD15 BOOK NOW!

KAWM NTAWV HMOOB LAS TEES
COV TSIAJ NTAWV TXIV YOG COV TEEB
Tsiaj Ntawv Txiv Tab : 17 Tug
T = t K = k P = p X = x S = s L = l
tos twm kos kos pos paj xos xauv sos suab los liab
           
N = n H = h M = m D = d Q = q V = v
nos noog hos haus mos miv dos dev qos qav vos vas
           
R = r Z = z Y = y C = c F = f  
ros riam zos zeb yos yeeb cos cos fos fwj  
 
Tsiaj Ntawv Txiv Txooj 2 Tus Sib Txis : 22 Txwg
PH = ph TS = ts NY = ny TX = tx NT = nt TH = th
phos phom tsos tsov nyos nyuj txos txob ntos ntaiv thos thoob
           
NR = nr NC = nc HN = hn HM = hm HL = hl KH = kh
nros nruas ncos ncas hnos hnub hmos hmuv hlos hlua khos khau
           
NK = nk PL = pl NQ = nq XY = xy NP = np QH = qh
nkos nkoj plos plas nqos nquab xyos xyoob npos npua qhos qhov
           
CH = ch DH = dh ML = ml RH = rh    
chos choj dhos dhia mlos mlom rhos rho    
 
Tsiaj Ntawv Txiv 3 Tug Sib Txis : 14 Pawg
TSH = tsh TXH = txh NTS = nts NTX = ntx NPL = npl NPH = nph
tshos tsheb txhos txhaum ntsos ntsaum ntxos ntxuam nplos nplooj nphos nphoo
           
NTH = nth PLH = plh NRH = nrh NCH = nch NKH = nkh NQH = nqh
nthos nthuav plhos plhaub nrhos nrhoob nchos ncho nkhos nkhib nqhos nqhis
           
NYH = nyh MLH = mlh        
nyhos nyhav mlhos mlhuav        
 
Tsiaj Ntawv Txiv 4 Tug Sib Txis : 3 Pawg
NTXH = ntxh   NTSH = ntsh   NPLH = nplh  
ntxhos ntxhw ntshos ntshua nplhos nplhaib
 
COV TSIAJ NTAWV NIAM YOG COV TXIS
Tsiaj Ntawv Niam Tab : 6 Tug
A = a E = e I = i O = o U = u W = w
           
Tsiaj Ntawv Niam Txooj : 7 Txwg
AI = ai AU = au AW = aw EE = ee IA = ia OO = oo
           
UA = ua          
           
COV TSIAJ NTAWV CIM YOG COV TOV SUAB
Tsiaj Ntawv Cim : 8 Lub Suab
B = b D = d G = g J = j M = m S = s
cim siab cim tod cim neeg cim ntuj cim niam cim mus
           
V = v UA = ua        
cim txiv cim ua        
           
XYAUM TXIS NTAWV
k u ku v kuv  
k o ko j koj  
p e pe b peb  
n e ne j nej  
n w nw s nws  
l aw law v lawv  
           
           
.!. Learning Hmong language is really simple .!.
           
KAWM NTAWV HMOOB KOOS HAUM
Yub Qauv Nkaws Yog Tus Teeb
           
Las Qauv Nkaws Yog Tus Txis
           
           
.!. Kawm Ntawv Hmoob Koos Haum Kuj Yooj Yooj Yim Thiab .!.