Date : 12:39:13 10-13-2014
Maiv Xi Lauj  
Phone: 02095955728
Date : 13:22:49 06-16-2015
Nisyaj  
Phone: 30 5898 709
Date : 13:41:19 09-12-2014
Nkauj Lis Yaj  
Phone: 96315651
Date : 19:56:58 01-18-2017
See Yaj  
Phone: 02098803200
Date : 12:07:38 10-01-2014
See Lauj  
Phone: 0309666176
Date : 16:59:05 06-09-2015
Ntxawmlauj  
Phone: 02096616533
Date : 11:27:43 03-05-2015
Maiv Thiab Iab  
Phone: 02052586304
Date : 12:12:27 09-17-2014
Ooyaj  
Phone: 02095862872
Date : 13:14:44 10-18-2014
Paj Yeeb  
Phone: 020 52979314
Date : 21:07:28 09-08-2014
Kub Kwm  
Phone: 0305325473
Date : 21:25:28 06-03-2015
Is Vaj  
Phone: 58689799
Date : 18:21:39 08-29-2014
Yuav tos koj  
Phone: 02097684846
Get Out There & See the World! Save up to $15 at Checkoutâ—Š with Code WORLD15 BOOK NOW!

KAWM NTAWV HMOOB LAS TEES
COV TSIAJ NTAWV TXIV YOG COV TEEB
Tsiaj Ntawv Txiv Tab : 17 Tug
T = t K = k P = p X = x S = s L = l
tos twm kos kos pos paj xos xauv sos suab los liab
           
N = n H = h M = m D = d Q = q V = v
nos noog hos haus mos miv dos dev qos qav vos vas
           
R = r Z = z Y = y C = c F = f  
ros riam zos zeb yos yeeb cos cos fos fwj  
 
Tsiaj Ntawv Txiv Txooj 2 Tus Sib Txis : 22 Txwg
PH = ph TS = ts NY = ny TX = tx NT = nt TH = th
phos phom tsos tsov nyos nyuj txos txob ntos ntaiv thos thoob
           
NR = nr NC = nc HN = hn HM = hm HL = hl KH = kh
nros nruas ncos ncas hnos hnub hmos hmuv hlos hlua khos khau
           
NK = nk PL = pl NQ = nq XY = xy NP = np QH = qh
nkos nkoj plos plas nqos nquab xyos xyoob npos npua qhos qhov
           
CH = ch DH = dh ML = ml RH = rh    
chos choj dhos dhia mlos mlom rhos rho    
 
Tsiaj Ntawv Txiv 3 Tug Sib Txis : 14 Pawg
TSH = tsh TXH = txh NTS = nts NTX = ntx NPL = npl NPH = nph
tshos tsheb txhos txhaum ntsos ntsaum ntxos ntxuam nplos nplooj nphos nphoo
           
NTH = nth PLH = plh NRH = nrh NCH = nch NKH = nkh NQH = nqh
nthos nthuav plhos plhaub nrhos nrhoob nchos ncho nkhos nkhib nqhos nqhis
           
NYH = nyh MLH = mlh        
nyhos nyhav mlhos mlhuav        
 
Tsiaj Ntawv Txiv 4 Tug Sib Txis : 3 Pawg
NTXH = ntxh   NTSH = ntsh   NPLH = nplh  
ntxhos ntxhw ntshos ntshua nplhos nplhaib
 
COV TSIAJ NTAWV NIAM YOG COV TXIS
Tsiaj Ntawv Niam Tab : 6 Tug
A = a E = e I = i O = o U = u W = w
           
Tsiaj Ntawv Niam Txooj : 7 Txwg
AI = ai AU = au AW = aw EE = ee IA = ia OO = oo
           
UA = ua          
           
COV TSIAJ NTAWV CIM YOG COV TOV SUAB
Tsiaj Ntawv Cim : 8 Lub Suab
B = b D = d G = g J = j M = m S = s
cim siab cim tod cim neeg cim ntuj cim niam cim mus
           
V = v UA = ua        
cim txiv cim ua        
           
XYAUM TXIS NTAWV
k u ku v kuv  
k o ko j koj  
p e pe b peb  
n e ne j nej  
n w nw s nws  
l aw law v lawv  
           
           
.!. Learning Hmong language is really simple .!.
           
KAWM NTAWV HMOOB KOOS HAUM
Yub Qauv Nkaws Yog Tus Teeb
           
Las Qauv Nkaws Yog Tus Txis
           
           
.!. Kawm Ntawv Hmoob Koos Haum Kuj Yooj Yooj Yim Thiab .!.